fashion and sustainability · mode un ilgtspējība

fashion and sustainability · mode un ilgtspējība


EN     Lets talk about sustainability in fashion, the contrary trend of so called fast fashion. In order to do so, we have to understand what sustainability is and why it has become one of top topics in the world.

In the last ten years, thanks to the spread of social media and it's importance in our daily life (more for one, less for another) we have also become more demanding when dressing ourselves. Meaning that we want to wear latest trends basically as soon as one of the many fashion weeks has ended and for a price that is at least one tenth of the original price of the particular piece. And this has lead such brands as Zara, Topshop, Mango, H&M and others to practice manufacturing latest trends in no time on a tiny budget, for us, the demanding fashion people, to be able to purchase them at an affordable price. This has resulted into higher levels of pollution, shoddy workmanship, poor working conditions in developing countries and emphasizing very brief trends over classic pieces. 

Thanks to aspiring green movement in the world, fashion is one of the many industries being held at a gunpoint over committing the aforementioned mistakes.  And only few of the leading retail companies have done something to change the way they work, while remaining one of the leading companies in their market. Most of which come from Europe, for example, H&M and Mango. If Mango focuses on human rights and society - equal pay between men and women, child and forced labor, salaries and working hours, then H&M focuses on environmental aspects such as water, energy, materials and animal welfare. These are just few steps towards sustainable living, but they are bold coming from respected players. 

How this affects us, the consumers? In the short run, we are greeted with a smiling personal (both men and women) at the shops, because they get paid their worth, and we can buy environment friendly garments (which still are trendy or classic), but in the long run we help completing a puzzle towards sustainable living environment ans society wise. Human rights, animal rights and environmental issues like shortage of water, air pollution and large amounts of waste are subjects to this practice. 

So my question is – do you pay attention to brands practices towards sustainability? If yes, tell me how. If no, what are the reasons why not?
LV     Vai esi kādreiz aizdomājies par ilgtspējīgu modi, konceptu, kas ir pilnīgi pretējs tā sauktajai ātrajai modei? Ja nē, tad turpini lasīt.

Pēdējo desmit gadu laikā, pateicoties sociālajiem tīkliem un to nozīmei mūsu ikdienas dzīvē, ir mainījies arī veids kā uztveram modi. Proti, mēs vēlamies savā skapī redzēt jaunākās tendences tiklīdz tās ir izrādītas kādā no kārtējām modes nedēļām, turklāt par cenu, kas ir vismaz 10 reizes mazāka par cenu dizaineru izstrādājumiem. Rezultātā, tādas kompānijas kā Zara, Topshop, Mango, H&M un citas praktizē ātro modi - apmierina patērētājus ar aktuālajām tendencēm par zemām izmaksām. Patiesā cena - piesārņojums, nekvalitatīvi izstrādājumi,  slikti darba apstākļi jaunattīstības valstīs un garderobes piepildīšana ar zemas kvalitātes, īslaicīgi aktuāliem izstrādājumiem.

Pateicoties zaļās kustības uzplaukšanai, mode ir viena no industrijām, kas tiek pakļauta kritikai par minēto noziegumu izdarīšanu. Un tikai dažas kompānijas ir gatavas mainīt veidu kā tās darbojas, spējot saglabāt nozīmīga spēlētaja lomu industrijas ietvaros.  Turklāt, liela daļa no tiem nāk no Eiropas kā piemēram H&M un Mango. Ja Mango fokusējas uz cilvēktiesībām un sabiedrības labklājību - vienlīdzīgu samaksu starp vīriešiem un sievietēm, bērnu nodarbinātību un darba stundu nepārsniegšanu, tad H&M koncentrējas uz ar vidi saistītām problēmām - ūdeni, energoresursiem, materiāliem un dzīvnieku tiesībām. Lai gan tie ir vien pāris soļi pretim ilgspējīgam dzīves stilam, tie nav mazi, ņemot vērā spēlētājus, kas tos realizē. 

Kā tas ietekmē mani un tevi - patērētājus? Mēs ne tikai satiekam smaidošu personālu veikalos, kas nav pārstrādājies un ir pienācīgi atalgots, varam iegādāties videi un sabiedrībai draudzīgus izstrādājumus (gan modernus, gan klasiskus), bet arī ieliekam mazu puzles gabaliņu lielākā bildē, kas nodrošina labāku nākotni ne tikai sabiedrībai, bet arī videi, kurā dzīvojam. Cilvēktiesības, dzīvnieku tiesības un vides problēmas kā tīra ūdens nepietiekamība, gaisa piesārņojums un atkritumu daudzuma pieaugums ir daļa no problēmām, ko varam atrisināt kopā. 

Tātad, mans jautājums ir šāds - vai tu pievērs uzmanību apģērbu uzņēmumu attieksmei pret ilgstpējību? Ja tā dari, patāsti kā! Ja nē, kas tev liedz to darīt?


TOP: H&M | TRENCH COAT: MANGO | CHOKER: MANGO | BAG: DOLCE&GABBANA via LuisaViaRoma | SHOES: CALVIN KLEIN | SUNGLASSES: FENDY PARADEYES | LIPGLOSS: NYX BUTTER GLOSS in APPLE STRUDELPHOTOS: LĪVA BAMBALE
EDITING: BRIGITA DAMBE